Shaming og drapstrusler. Ill. Kristin Bruun

Shaming og drapstrusler | Kristin B. Bruun

Shaming og drapstrusler. Ill. Kristin Bruun
Shaming og drapstrusler – over 100 statuser i sosiale medier om meg siste to døgn. (02.07.2016) Ill. Kristin B. Bruun

Vedkommende som har terrorisert meg i flere år fremsatte nye drapstrusler i går (1. juli 2016), og livet mitt gikk i svart.

Dette kom midt i en uvanlig intens shaming-kampanje. Min forfølger gikk amok da hen så at jeg fikk veldig hyggelig omtale hos JeSuisKnarvik.

Vedkommende snur virkeligheten på hodet, og anklager meg for det vedkommende selv gjør. Så skriver vedkommende at jeg prosjiserer over på vedkommende. Det er en gal verden.

Jeg ønsker ikke å vie denne siden til mennesket, men vil holde løftet som jeg ga til en vedkommende samarbeider med. Det er ingen trussel, men så enkelt som at

Jeg lar meg ikke kneble

Mitt løfte om å alltid tegne nettroll offentlig og uten navn, og å vise frem det de skriver offentlig under fullt navn, ble fremstilt av min forfølger som en trussel som angivelig haglet.

Dette var etter siste drapstrussel fra vedkommende selv.  For min penn får jeg drapstrusler, mens de mener at islamister er vanskelige å ha med å gjøre. Det er en gal verden.

Kristin Bruun trussel-anklages
Jeg anklages for å komme med trusler når jeg våger å stå opp mot nettrollet som er besatt av meg.

Kvinne – du skal tie offentlig!

Denne personen har tidligere sendt en farlig, straffedømt mann etter meg, og har over tid torpedotruet meg i full offentlighet. Da en tilbød å ta
Vedkommende er så fiksert på meg at hen i følge tidligere partner snakker om og sammenligner seg med meg hele tiden. Hen skriver om meg over alt hvor hen kommer til, og er blokkert fra flere nettaviser og Facebookgrupper på grunn av det. Hen har sendt en farlig, straffedømt mann etter meg, og har over tid torpedotruet meg i full offentlighet. Da en tilbød å ta «den fitta«, opplyste hen om min adresse. En time senere ringte det på døren, og blomstermannen holdt på å bli tatt av hunden som skjønte at noe alvorlig var på gang. Det er eneste gang jeg har angret på at jeg ikke har halsbånd på korthårede hunder  inne.

En av Facebookvennene kommenterte at jeg og en barnevernsansatt skulle få evig hvile under den nye barneskolen. Dette ble godt mottatt av min forfølger.

Irene Hov og Nina Driveklepp med trusler mot Kristin Bruun
Klikk på bildet for større versjon. Postet 11. og 12. juni 2016, som reaksjon på enda en invitasjon til konfliktråd.

Vedkommende syntes min frykt var festlig, og postet min tweet om at trusler anmeldes fortløpende, med hånlige kommentarer.

Vedkommende la ut over 70 twittermeldinger om meg på et døgn, hvor vedkommende fremstilte seg som mitt offer, og meg som en straffedømt kriminell. Hen anklaget dem som kritiserte for dette, for å mangle empati. Det er en gal verden.

Dom mot stalkeren
«Retten peker i skjerpende retning på at (B) i tillegg til å publisere innleggene på sosiale medier også har fremsatt det som kan oppfattes som trusler om bruk av torpedo, publisert (min) adresse, og også tatt kontakt med (min) arbeidsgiver.» (19.03.2018)

Google og politiet sier «here we go again»

De som kjenner vedkommende vet at hen gjør dette. For dem som googler meg, kan førsteinntrykket bli svært dårlig, hvilket er hensikten.

Google og jeg har hyppig kontakt, de er inneforstått med problemet: jeg har aldri vært så mye som tiltalt for noe, så når hen henger meg ut som draps- og voldtektsovergriper og en stalker dag og ut dag inn, kjennes det tungt. Google fjerner.

Politiet er gørrlei av mennesket. De har hatt kontakt med vedkommende fra før «min tid», og hadde allerede før jeg kom inn i bildet fått overdose av de falske anmeldelsene. Hen har publisert at politiet kalte henne en løgner. Noe har politiet skjønt.

Politiet mener at jeg skal måtte leve med dette, til tross for at vedkommende har oppsøkt folk fysisk flere ganger, og det har vært flere episoder hvor vedkommende gir seg inn i håndgemeng. (Hen flyr på folk, og har brutt seg inn hos folk slik at hen måtte hentes av politiet. Derfor er det så viktig å prosjisere dette over på meg, og påstå at jeg blir hentet og bortvist av politiet. Det blir jo ikke sannere for det.)

2016-07-15_16-55_hs-tilbyr-ih-ta-hjemmebesok-knekke-knea-til-bruun_an
Jeg inviterte som vanlig til konfliktråd, fordi jeg vil ha resten av livet uten dama.
– Skal jeg ta ett hjemme besøk å knekk knea hennes, tilbød kameraten hennes. Det syntes hun var gøy, men etterpå anmeldte hun meg for å ha forfalsket dette. Ifølge anmeldelsen som hun senere publiserte, var han nå en venn av meg, som skulle ha sneket seg inn på hennes side.

Follopolitiet har forbedringspotensiale

Jeg fastholder at det er politiets ansvar å ivareta min fred, og at gjerningspersonens kjønn ikke skal avgjøre om de blir straffeforfulgt. Follopolitiet har langt å gå når det gjelder likestilling. Vi er mange, særlig kvinner, som er misfornøyd.

Politiet i et angjeldende område ser annerledes på saken enn Follopolitiet. Truende og fullt av ærekrenkelser – anmeld dette! Og jeg anmelder. Anmelder og anmelder.
Ingen kvinner skal utsettes for det jeg opplever, bare fordi vi våger å ytre oss i det offentlige rom.

Truslene fortsetter, og vedkommende «liker». Her fra august 2018: besøk og balltre. Hen publiserte min nye, hemmelige adresse, for å være sikker på at mannen skulle finne frem!

Paulus – gå hjem og vogg

– Du må be om hjelp fra folk som kan behandle våpen (11.06.2018)
Vedkommende «liker».
Bruuns familie terroriseres av Irene Hov
Min familie er også blitt oppsøkt, hengt ut og plaget på alle mulige vis. (14.01.2015)

Min nye, hemmelige adresse er blitt publisert et utall ganger, til tross for at kvinnen har vært ilagt tre besøksforbud. Ikke ett av dem har vært overholdt.

Kvinnen publiserte anmeldelsen for torpedo- og drapstrusler fra 2015 (30.06.2018)
Kvinnen publiserte anmeldelsen for torpedo- og drapstrusler fra 2015.

Dømt i 2017

«I perioden fra torsdag 21. januar 2016 og frem til onsdag 4.januar 2017 publiserte (kvinnen) gjentatte innlegg omhandlende Kristin Bruun på Twitter og Facebook og egen blogg, samt kommenterte på andres kommentarer, hvoretter hun blant annet omtaler henne som utilregnelig, stalker, samt retter noen av innleggene sine til Kristin Bruuns daværende arbeidsgiver Posten Norge AS. 

Hun truet med å publisere og/eller publiserte utleggsforretninger, rettsavgjørelser andre private opplysninger.»

«Aktor la ned påstand om at (kvinnen) dømmes for overtredelse av straffeloven (2005) § 266 til en bot stor kr 12000 subsidiært 15 dagers fengsel samt at hun idømmes kontaktforbud i forhold til Kristin Biesse Bruun i en periode på 3 år regnet fra rettskraftig dom.»

«Retten finner det også klart at (kvinnen) har overtrådt straffeloven § 266 gjennom det omfang og intensitet hun har utvist i sin omtale og publisering knyttet til Bruun. (Kvinnens) publiseringer fremstår som regelmessige og systematiske, og tidvis som helt selvstendige «angrep» på Bruun uten forutgående handling fra Bruun sin side.

Retten peker på at det i bloggen til (kvinnen) finnes en rekke innlegg som «Hva politiet kan hjelpe deg med?!», «Om å identifisere en stalker samt om flere rettssaker.

I bloggen angis Bruun å samarbeide med en sakkyndig i barnesak mot (kvinnen). Det er beskrevet at straffesaker mot Bruun er henlagt på grunn av tvil om Bruuns tilregnelighet, videre er det fremlagt straffesaksdokumenter knyttet til anmeldelser og klager fra Bruun. Det beskrives videre at Bruun har forfulgt (kvinnen), samt innlegg knyttet rettsaken mellom Bruun og (kvinnen) herunder publisering av dom, sakskostnader og utleggsforretninger. 

Retten viser til at (kvinnen) har over 4000 følgere på bloggen, og at bloggen er «ratet» slik at et google søk på Kristin Biesse Bruun vil gi et høyt treff på sjikanebloggen, og som gjør at alle som søker på hennes navn lett vil få tilgang på kommentarene til (kvinnen).

Retten viser videre til at (kvinnen) ved gjentatte anledninger har kommentert i debatter eller på twitter der hun har linket til nettstedet «(sjikanebloggen)». 

Blant annet 18. mars 2016 der hun som en kommentar til et innlegg Bruun har på Twitter skriver «Men han har ikke lest din avskyelige netthets mot andre?!», slik at andre som følger Bruun ledes til sjikanen angitt i bloggen. 

Retten bemerker for øvrig at denne tweeten er en kommenter på et innlegg fra 06. september 2015 slik at det utvilsomt ikke fremstår som noen retorsjon. Det er også i tweets fra (kvinnen) lenket til «(sjikanebloggen)».

Det legges også vekt på at (kvinnen) fra mai 2016 og retter flere henvendelser til Bruun arbeidsgiver posten ved å tagge @postennorge i innlegg rettet mot Bruun der linken til «(sjikanebloggen)» er tatt inn, og at hun foretar direkte henvendelser til @postennorge om Bruun. 

Det publiseres også innlegg rettet til arbeidsgiver gjennom Facebook. Videre viser retten til innlegg av (kvinnen) på Facebook der hun oppgir Bruuns navn, adresse, salgsannonsen på boligen og arbeidsforhold, samt at hun omtaler Bruun som utilregnelig med link til publisering av henleggelsesbeslutningene.

Forsvarer har anført at (kvinnens) ytringer er vernet av ytringsfriheten i Grunnloven§ 100 og EMK art 10. Etter rettens oppfatning er ikke vernet av ytringsfriheten til hinder for domfellelse i dette tilfellet. (Kvinnen) har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og hun synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. 

Slik denne saken ligger an, er (kvinnen) ikke vernet av ytringsfriheten. Bloggen «sjikanebloggen» er for øvrig åpen og tilgjengelige for alle på nettet samt indeksert slik at Google – søk på Bruuns navn gi treff på bloggen. 

Retten viser også til at det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende herunder (kvinnens) innlegg på twitter, Facebook, diskusjonsforum og grupper linker til «sjikanebloggen».

(Kvinnen) har forklart at hun har behov for å meddele sitt nettverk om Bruun og at hun har tatt til motmæle mot de publiseringer som Bruun har kommet med. 

Retten kan ikke se at det er grunnlag for å anvende en retorsjons-tilnærming i denne saken og viser blant annet til at (kvinnen) tidligere har tatt til orde for å sende en torpedo mot Bruun, at hun var den som hevdet det ikke var inngått noen avtale mellom partene om å fjerne innlegg i 2015, og videre til at flere innlegg ikke kommer etter umiddelbart forutgående innlegg fra Bruun

«(Kvinnen) er også tidligere ustraffet og domfelles for et tilfelle av personforfølgelse. Det er de samme allmennpreventive hensynene som gjør seg gjeldende ved straffeutmålingen for (kvinnen) som er gjengitt over. 

Også individualpreventive hensyn gjør seg gjeldende med betydelig styrke, og retten viser særlig til at (kvinnen) gjenåpnet sin blogg i oktober 2017.

Retten peker i skjerpende retning på at (kvinnen) i tillegg til å publisere innleggene på sosiale medier også har fremsatt det som kan oppfattes som trusler om bruk av torpedo, publisert Bruuns adresse og også tatt kontakt med Bruuns arbeidsgiver.

Retten har kommet til å fastsette straffen for (kvinnen) til en bot på 12000 kroner slik som påstått av aktor. Forsvarer har ikke hatt innsigelser mot straffenivået dersom tiltalte blir domfelt

Retten finner at det foreligger grunnlag for å ilegge tiltalte kontaktforbud i 3 år fra rettskraftig dom i medhold av straffeloven (2005) § 57. 

Basert omfanget av krenkelsene som er fremsatt av (kvinnen), og at hun gjenåpnet bloggen i oktober 2017 mener retten det er grunn til å tro at (kvinnen) vil begå en nye straffbare handlinger overfor Bruun.»

Dom 19.03.2018 – som ikke har gitt meg mer fred …

Dømt igjen i 2019

Kvinnen ble dømt igjen i 2019, da for sin forfølgelse av den andre av oss tre hun primært forfølger. Saken skapte overskrifter i alle landets nettaviser.

Man aner en personlighet når man leser dette:

I over ti år har kvinnen og faren til hennes barn vært i en konflikt. Barnevernet vedtok midlertidig plassering av deres felles barn, og faren fikk senere den daglige omsorgen

Dagsavisen, 19.06.2019

Mor dømt for ærekrenkelser i barnevernsak, skrev Nettavisen:

På internett navnga hun psykologen og skrev blant annet:
«Jeg har tre psykopater som henger etter meg med en intensitet og i et omfang hinsides fatteevne jobber for å få meg dømt og fratatt all troverdighet».

Jeg var en av de tre navngitte angivelige «psykopatene», som ifølge kvinnen forfølger henne. Innlegget publiserte hun da hun var ilagt det tredje besøksforbudet, etter å være idømt tre års kontaktforbud mot meg. Jeg mener fortsatt at politiet har forbedringspotensiale.

Hun vil også klage rapporten, som psykologen laget om henne i 2008, inn til Fagetisk Råd og Helsetilsynet.
– Jeg opplever dommen som enda et overgrep mot meg i den 11 år lange kampen for å få fjernet en uriktig diagnose. Jeg har forsøkt å få den fjernet uten hell, sier kvinnen.

Nettavisen, 25.06.2019

«I dommen i Nedre Romerike tingrett må en kvinne i 50-årene betale 45.000 kroner i oppreisning, samt saksomkostninger på 462.220 kroner til psykologen som var oppnevnt av barnevernet.»

03.07.2019, Nytt om barnevern fra Advokatfirma Lohne Krokeide as
Kvinnen forfølger stadig noen, og hun har en stall med faste «hjelpere». De aller fleste faller fra etter en stund, når de innser hvordan hun er, andre har kanskje like angivelig uriktige «diagnoser» som kvinnen, så de forblir nokså trofaste.

Hun ble dømt fem ganger til for sin forfølgelse av meg, bare i 2021: hensynsløs atferd, og brudd på kontaktforbud.

Jeg mener at politiet har forbedringspotensiale. Særlig hennes gode venn og hjelper, politiinspektør Jens Elsebutangen.

3 kommentarer om “Shaming og drapstrusler | Kristin B. Bruun

Si din mening!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..